کروموتوگرافی تبادل یونی

مزیت اساسی کروماتوگرافی تبادل یونی:
در کروماتوگرافی ، محلول‌های بکاررفته اکثرا رقیق هستند و در نتیجه روش شستشو بیشتر به کار می‌رود و اغلبجداسازی‌های بسیار رضایت بخشی به دست می‌آید. در مورد رزین‌ها تجزیه جانشینی وتجزیه مرحله‌ای و شستشوی تدریجی همگی به کار می‌روند. ولی از تجزیه جبهه‌ای استفادهنمی‌شود. روش دیگر شستشو ، تحت عنوان گزینش پذیری ، نیز کارآیی مفیدی دارد. این روشبه تغییر فعالیت یون‌هایی بستگی دارد که باید بوسیله عامل شوینده‌ای که با یون‌هاتشکیل کمپلکس می‌دهد جدا شوند.تشکیل کمپکس بدون شک عامل مهمی در سایرروش‌های کروماتوگرافی ، مخصوصا در جداسازی‌های معدنی روی کاغذ است، ولی در هیچ یکاز سایر روش‌ها این موضوع به همان وسعت که در کروماتوگرافی تبادل یونی استفاده شده،مطالعه نشده است. یکی از قدیمیترین و جالب‌ترین موفقیت‌ها در کروماتوگرافی تبادلیونی جداسازی مواد لانتایندها در یک رزین اسید قوی و با استفاده از یکمحلول سیترات تامپونیبرای شستشو است.

کروماتوگرافی نمک زنی:
در روشکروماتوگرافی نمک‌زنی، از رزین‌های تبادلیونی برایجداسازیمواد غیر الکترولیت‌ها ، با شستن آنها از ستون به وسیله محلول‌های آبی یک نمک ،استفاده می‌شود. اجسام جدا شده بوسیله این روش ،اترها ،آلدئیدها ،کتون‌هاو آمین‌ها هستند.

تبادل‌گرهای یون معدنی:
بعضی از نمک‌های معدنی برای پر کردنکاغذو آماده سازی آن به منظور استفاده درجداسازی‌ها که بر اثر تبادل یون صورت می‌گیرند، بکار می‌روند. یکی از دلایل توجه بهمواد معدنی این است که تبادل‌گرهای یونی رزینی بر اثر تابش مستعد خراب شدن هستند. بنابراین در حقیقت برای استفاده با محلول‌های خیلی فعال مناسب نیستند. اگر چه برایجداسازی مواد ، به عنوان مثال ، مخلوط‌های اکتیندها یا موفقیت به کاربرده شده‌اند. موادمعدنی دارای مزایای دیگری مانند گزینش پذیری خیلی زیاد برای بعضی از یون‌هامانندروبیدیموسزیم و توانایی در برابر محلو‌ل‌های با دمای بالا هستند.

به علاوهتبادل گرهای یونی معدنیوقتی که در آب قرارمی‌گیرند به مقدار قابل توجهیآماسنمی‌کنند و حجم آنها با تغییر قدرتیونی محلول در تماس با آنها تغییر نمی‌کند. از طرف دیگر ، بعضی از مواد معدنیمعایبی مانندانحلال پذیرییا والختی در بعضی از PHها کهدر آن معمولا رزین‌ها پایدارند، دارند یا ممکن است در محلول‌هایی که رزین‌ها غیرمحلول هستند، حل شوند. همچنین تبادل‌گرهای یونی معدنی ممکن است به شکل بلورهای ریزباشند که به علت ممانعت از عبور فاز متحرک ، برای پر کردن در ستون‌ها مناسب نیستند. اگر چه راههایی برای فائق آمدن به این مشکل وجود دارد.

shima 29099 آفلاین است  

/ 0 نظر / 264 بازدید