چرا باتریهادرهوای سردزودترتخلیه می شوند؟

هنگامی که بین دو سر مثبت و منفی یک باتری اتصال برقرار می شود ، جریان الکتریکی ایجاد می شود . در این هنگام با جریان الکترون ها یک واکنش شیمیایی آغاز می شود .

کاهش دمای باتری از سرعت انجام این واکنش شیمیایی می کاهد و در نتیجه جریان الکتریکی کمتری نسبت به دماهای بالاتر ایجاد می شود .رفته رفته برای یک باتری زمانی فرا می رسد که دیگر نمی تواند جریان الکتریکی مورد نیاز را فراهم کند . در این حال اگر باتری گرم شود ، باز هم می تواند جریان طبیعی ایجاد کند . یکی از روش های برطرف کردن این مشکل ، ساختن باتری هایی است که پیش از استفاده ، گرم می شوند . گرم کردن باتری ها (پیش گرمایش) ، پدیده ای نادر و غیر عادی نیست . اگر از یک باتری برای تأمین جریان مورد نیاز یک کویل گرم کننده در همان باتری استفاده شود ، می توان یک باتری همیشه گرم به دست آورد . اگر چه گرم کردن باتری ها پیش از گرم کردن منطقی به نظر می رسد ، اما منحنی تخلیه برای بیشتر باتری ها ، بیش از دما به طراحی و شیمی باتری بستگی دارد . یعنی اگر شدت جریان مصرفی یک دستگاه نسبت به توان کل باتری کم باشد ، می توان اثر دما را نادیده گرفت .                                                                                            

از سوی دیگر ، اگر از یک باتری استفاده نشود نیز در اثر نشت مواد به بیرون آن ، باتری به تدریج بار خود را از دست می دهد . این واکنش نیز وابسته به دما است ، به طوری که اگر باتری ها در دمای پایین نگهداری شوند ، با سرعت کمتری بار خود را از دست می دهند . برای نمونه ، باتری های قابل شارژ معمولی ، در دمای اتاق ، خود به خود پس از دو هفته تخلیه می شوند . در حالی که در یخچال ، دست کمیک ماه طول می کشد تا بار خود را از دست بدهند.

/ 0 نظر / 9 بازدید