تهیه داروی ضد سرطان با ذرات نانو

ترکیب نانوذرات با آرسنیک برای ساخت دارویضدسرطان
تری‌اکسید آرسنیک، یکی از امید بخش‌‌ترین داروها برایدرمان سرطان خون حاد پرومیلوسیتیک (promyelocytic) است.
و می‌توان باکپسوله‌کردن این مواد درون نانوذرات ساخته‌شده از لیپیدها، کاربرد آنها را در اینمورد تا حد زیادی افزایش داد.
به گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانوایننانوذرات برای رهاسازی بار دارویی درون خود به سلول‌های تومور‌ مورد نظر، طراحیشده‌اند. این مسئله یکی از یافته‌های دکتر توماس اهالوران و همکارانش در دانشگاهنورث‌وسترن است. این گروه تحقیقاتی تنها گروهی نیست که در زمینه کپسوله‌کردنتری‌اکسید آرسنیک درون نانوذرات مبتنی بر لیپید فعالیت می‌کند، اما باید گفت آنهااولین گروهی هستند که روش جدیدی برای قراردادن مقدار زیادی از این داروی ضدسرطان دراین نانوذرات و همچنین حفظ آن در درون آنها تا رسیدن به محل تومور مورد نظر، ارائهداده‌اند.
کلید توسعه و تولید ترکیبی پایدار از این نانوذرات توسط این تیم یافتشد، آنها ابتدا نانوذرات را با نمک‌های فلزی از قبیل استات نیکل، استات کبالت،استات مس یا استات روی بارگذاری کرده و سپس تری‌اکسیدآرسنیک را به آنها اضافهمی‌کردند.
به محض ورود تری‌اکسید آرسنیک به این نانوذرات، ترکیب نامحلولی بایون‌های فلزی موجود در داخل نانوذره ایجاد می‌کنند.
این فرآیند باعث ایجاد اسیداستیک می‌شود که به بیرون نانوذره منتقل می‌‌شود. خروج این مولکول‌ها نیز امکانورود مقدار بیشتری تری‌اکسید آرسنیک را به داخل نانوذره، ایجاد می‌کند، در نتیجهمقدار داروهای فعال شده درون نانوذره هر چه بیشتر افزایش پیدا می‌کند.
محققانقادرند تا به کمک میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و آنالیزهای اشعه ایکس، جمع‌شدناین عامل‌های فعال ضدسرطانی را در درون نانوذره مشاهده کنند. محققان فهمیدند که ایننانوذرات هنگامی که منجمد شده و در pH خنثی قرار می‌گیرند تا بیش از ۶ ماهپایدارند. اما به‌محض این‌که در یک محیط اسیدی با pH پایین (شرایط درون سلول‌هایتومور) قرار می‌گیرند، به سرعت ناپایدار شده و بار دارویی خود را رها می‌کنند. سرعتو مقدار رهاسازی دارو تا حد زیادی به فلز اولیه استفاده شده در کپسوله کردنتری‌اکسید آرسنیک وابسته است. محققان همچنین پی‌برده‌اند که هیچ‌یک از فلزات به‌کاررفته در این آزمایشات اثرات سمی از خود نشان نداده‌اند. اما فلزات خاصی ممکن است درحین ترکیب با تری‌اکسید آرسنیک اثرات سینرژیستیک (هم‌ نیروزادی) از خود نشانمی‌دهند که برای بررسی این گونه اثرات به آزمایشات بیشتری احتیاج است.
در یکیاز آزمایشات انجام شده برای تست کارایی این داروی کپسوله شده درون نانوذرات در ازبین بردن سلول‌های سرطانی، محققان دریافتند که برای کشتن همان میزان از سلول‌هایسرطانی که هنگام استفاده از تری‌اکسید آرسنیک آزاد از بین می‌روند؛ باید این دارویکپسوله‌شده زمان بیشتری در معرض سلول‌هایی قرار گیرد، که در این مدت زمان طولانیهنوز اثرات سمیت تری‌اکسید آرسنیک وجود دارد.  
 
 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید