دوست بدارید

ای همه مردم ، درین جهان به چه کارید ؟

عمـر گـرانمایه را چگونـه گـذرانیـد ؟

هرچه به عالم بود اگر به کف آرید

هیـچ نـداریـد اگـر عـشـق نـداریـد

وای شما ، دل به عشق اگر نسپارید ،

گر به ثریا رسید هیچ نیرزید !

عشق بورزید ،

 

دوست بدارید !مژهلبخند

/ 1 نظر / 28 بازدید
زهرا

سلام ژیلا جان واقعیت یک انسان سالم همین شعر تو است