رنج تنهایی

رنج تلخ است ولی وقتی آن را به تنهایی می کشیم تا دوست را به یاری

نخوانیم،

برای او کاری می کنیم و این خود دل را شکیبا می کند.

طعم توفیق را می چشاند.

و چه تلخ است لذت را "تنها" بردن

و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن

و چه بدبختی آزاردهنده ای ست "تنها" خوشبخت بودن

در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است.

در بهار هر نسیمی که خود را بر چهره ات می زند یاد "تنهایی" را در

سرت زنده میکند .

"تنها" خوشبخت بودن خوشبختی ای رنج آور و نیمه تمام است .

" تنها" بودن ، بودنی به نیمه است

و من برای نخستین بار در هستی ام رنج "تنهایی" را احساس کردم.
/ 2 نظر / 20 بازدید
سیما

برخیز همه تنهائیت را درون شیشه نیاز کن و به دریایی بیفکن به وسعت خدا شاید آشنای غریبی، قریب آشنایی... نمی دانم شاید خدایی با هزاران تصویر تو را دریابد. برخیز

سیما

راستی دختری گم شده است در کوچه پس کوچه های غربت دلش نشانی یافتید خبر دهید........ صاحبدلی می جست در پی او گم شد..... ندیدید او را....... نشانی یافتید....... نه.... خبر ندهید..... آبش دهید پناهش دهید راهیش کنید......