نقش دوپامین در بیماریهای اعصاب
ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢٤ 

امروزه نقش دوپامین در بیماریهای اعصاب و روانی بخوبی مشخص شده است. از طرفی هم اثرات درمانی و هم عوارض جانبی داروهای ضد جنون با تاثیر آنها روی گیرنده های دو پامینی قابل توجیه است. اثرات درمانی این داروها بطور عمده ناشی از تاثیر آنها روی گیرنده های دوپامینی بخصوص D2 در راههای مزولیمبیک و مزوکورتیکال دارد. عوارض اکستراپیرامیدال و غددی این داروها ناشی از بلوکاژ سیستم های دوپامینی دیگر مغز است. عوارض اکستراپیرامیدال ناشی از بلوکاژ سیستم دوپامینرژیک نگرواستریاتال و عوارض غددی ناشی از بلوکاژسیستم دوپامینرژیک توبروانفاندیبولر است. امروزه با ساخت داروهای جدید ضد جنون که اثر انتخابی تری روی سیستمهای دوپامینرژیک مزولیمبیک و مزوکورتیکال دارند امید است که بتوان از اثرات ضد جنون این داروها بدون عوارض جانبی عصبی و غددی استفاده کرد. کلوزاپین یکی از داروهایی است که از این نظر حائز اهمیت است. این دارو علیرغم تاثیر روی سیستم دوپامینی مزولیمبیک و مزوکورتیکال و اثرات خوب ضد جنون بعلت عدم تاثیر روی سیستمهای دیگر دوپامینی مغز عوارض مربوطه به بلوکاژ این سیستم ها را ندارد. در مورد این دارو و تحقیق ما روی اسکیزوفرنهای مقاوم به درمان صحبت خواهد شد. سوال


کلمات کلیدی: