مطالعه رفتار الکتروشیمیایی هیوسین ان- بوتیل بروماید و گایفنزین و توسعه روش های و
ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱٦ 

در این مطالعه، رفتار و اندازه گیری الکتروشیمیایی هیوسین ان- بوتیل بروماید و گایفنزین و همچنین اندازه گیری ملوکسیکام و کلوزاپین در نمونه های دارویی و بیولوژیکی به روش ولتا متری عاری سازی جذب سطحی مورد بررسی قرار گرفته است. هیوسین ان- بوتیل بروماید به عنوان داروی ضد اسپاسم برای درمان بیماریهای اسپاسم گوارشی یا ادراری- تناسلی مورد استفاده قرار می گیرد و گایفنزین به عنوان داروی خلط آور برای درمان علامتی سرفه ناشی از سرماخوردگی و عفونتهای ناشی از سرماخوردگی مورد استفاده قرار می گیرد. بدلیل اهمیت حیاتی ، رفتار الکتروشیمیائی این دو دارو در محیطهای آبی و ناآبی توسط روشهای ولتامتری DC,DPV,CV مورد مطالعه قرار گرفته و اثر عوامل گوناگون نظیر pH , نوع الکترولیت, نوع الکترود وسرعت چرخش الکترود و غیره بررسی شده است. هیوسین ان- بوتیل بروماید در سطح الکترود Pt و در۲ pH< و در حدود پتانسیل ۱ ولت نسبت به الکترود رفرانس Ag/AgCl بصورت برگشت پذیر اکسید می شود در حالیکه گایفنزین طی یک فرایند برگشت ناپذیر در سطح الکترود GC و در ۱٠ pH< در حدود پتانسیل ۱/۲۶ ولت نسبت به الکترود رفرانس Ag/AgCl اکسید می شود.شرایط اکسیداسیون به روش DPV در سطح الکترود Pt برای هیوسین ان- بوتیل بروماید و در سطح الکترود GC برای گایفنزین بهینه شده است بطوریکه منحنی کالیبراسیون در محدوده M ۶- ۱٠ − 3- ۱٠ خطی می باشد. روش DPV بطور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری این داروها در نمونه های بیولوژیکی و فراورده های داروئی بکار گرفته شده است. در بخش دیگر این مطالعه رفتار جذب سطحی دو داروی ملوکسیکام و کلوزاپین در سطح الکترود GC مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا سطح الکترود GC به روش الکتروشیمیایی فعال گردیده و سپس اقدام به اندازه گیری این دو دارو به روش ولتامتری عاری سازی جذب سطحی می شود. برای فعال سازی یا اصلاح سطح الکترود‘ ابتدا به الکترود شناور در محلول بافر فسفات (۶ (pH به مدت ۴ دقیقه پتانسیل ۱/۸ ولت اعمال شده‘ سپس پتانسیل در محدوده ۸/٠− الی ۱ ولت به صورت چرخه ای تا رسیدن به یک جریان پایدار جاروب می شود. با اجرای این روش سطح الکترود فعال شده و پاسخ دهی فوق العاده ای برای مقادیر بسیار کم دارو با حساسیت بالا از خود نشان می دهد . روش پیشنهادی بطور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری انتخابی این دو دارو در نمونه های دارویی و بیولوژیکی بکار برده شده است. پیش تغلیظ ملوکسیکام در محلول بافر فسفات (۶ (pH به مدت زمان معینی در سطح الکترود فعال شده صورت گرفته‘ سپس اندازه گیری این دارو در نمونه های دارویی و بیولوژیکی به روش LSV انجام می گیرد. منحنی کالیبراسیون به ازای ۲۴٠ ثانیه زمان تجمع‘ در محدوده غلظت ۱٠ - ٠۲/٠ میکرومولار به صورت خطی می باشد‘ همچنین محدوده خطی‘ حد تشخیص و درصد بازیافت دارو به ترتیب درنمونه ادرار‘µg mL-1 ۳۵ − ۱٠‘ µg mL-1 ۲ و (۲/۵٪ RSD ) ۱٠۵% و در پلاسما‘ µg mL-1 ۴۵ − ۱۵‘ µg mL-1 ۶ و (۱/۸٪ RSD ) ۱٠٠٪ بدست آمد. پیش تغلیظ کلوزاپین نیز به همان صورت انجام گرفته و اندازه گیری این دارو در نمونه های دارویی و بیولوژیکی به روش DPV انجام می گیرد. در این مورد محدوده خطی منحنی کالیبراسیون به ازای زمان تجمع ۲۴٠ ثانیه‘ ۱ – ۱ /٠ میکرومولار و با زمان تجمع ۶٠ ثانیه‘ ۱٠− ۱ و ۱٠٠− ۱٠ میکرومولار با شیبهای متفاوت می باشد. ‘ همچنین محدوده خطی‘ حد تشخیص و درصد بازیافت دارو به ترتیب درنمونه ادرار‘µg mL-1 ۴٠ − ۱۵‘ µg mL-1 ۴ و (۱/۸٪ RSD ) ۹۶ % و در پلاسما‘ µg mL-1 ۵۵ − ۲۵‘ µg mL-1 ۸ و (۲/۸٪ RSD ) ۹٠٪ بدست آمد.


کلمات کلیدی: